Список наукових праць доцента кафедри приватного права Орловського Олега Ярославовича

Колективні монографії:

 1. Орловський О.Я. Соціально-страхова природа пенсійних правовідносин у контексті нової моделі соціального забезпечення / // Актуальні проблеми приватного та публічного права : монографія / Н. Д. Гетьманцева, Т.М. Ворлощенко, І. Г. Козуб та ін..; відп. ред. Н. Д. Гетьманцева. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т., 2012. – С. 100-129.
  Статті у фахових наукових виданнях:
 1. Орловський О.Я. Поняття принципу права / О. Я. Орловський // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наук. праць. Випуск 11 : Правознавство. – Чернівці: ЧДУ, 1997. – С. 83 - 92.
 2. Орловський О.Я. Специфіка трудових правовідносин у діяльності юридичних осіб недержавної форми власності / О. Я. Орловський // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наук. праць. Випуск 33: Правознавство. – Чернівці : ЧДУ, 1998. – С. 136 – 149.
 3. Орловський О.Я. Поняття трудових правовідносин / О. Я. Орловський // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наук. праць. Випуск 75: Правознавство. – Чернівці : Рута, 2000. – С. 58 - 62.
 4. Орловський О.Я. Гарантії трудових прав працівників, трудові відносини яких регулюються спеціальним законодавством О. Я. Орловський // Вісник Академії праці та соціальних відносин Академії правових наук України. – Київ, 2001. – С. 87 - 89.
 5. Орловський О.Я. Трудова правосуб’єктність як передумова вступу сторін у трудові правовідносини / О. Я. Орловський // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Випуск 103 : Правознавство. – Чернівці : Рута, 2001. – С. 49 - 52.
 6. Орловський О.Я. Правова природа трудового договору / О. Я. Орловський // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Випуск 121 : Правознавство. – Чернівці : Рута, 2001. – С. 30-32.
 7. Орловський О.Я. Недержавне пенсійне страхування / О.Я. Орловський // Держава і право. Збірник наукових праць. – К. : Інститут імені В.М. Корецького. – Вересень 2002 р. – С. 242-247.
 8. Орловський О.Я. Проблеми становлення та розвитку в Україні законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття / О. Я. Орловський // Науково-практичний господарсько-правовий журнал “Підприємництво, господарство і право” – Вип. 9 – Київ, 2003. – С. 78-81.
 9. Орловський О.Я. Правова природа пенсії / О.Я. Орловський // Науковий вісник Чернівецького університету. Сер. Правознавство. Збірник наук. праць. Вип. 187. – Чернівці, 2003. – С. 70-73.
 10. Орловський О.Я. Правова природа пенсії як основного виду соціального забезпечення / О. Я. Орловський // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип.273. Правознавство. Збірник наук. праць. – Чернівці : Рута, 2005. - С. 63-66.
 11. Орловський О.Я. Соціальне забезпечення як науково-правова категорія : сучасні підходи до розуміння / О. Я. Орловський // Науковий вісник Чернівецького університету. Сер. Правознавство. Збірник наук. праць. Вип. 402 : Правознавство. – Чернівці : Рута, 2007. – С. 42-48.
 12. Орловський О.Я. Право соціального забезпечення : новації та перспективи / О. Я. Орловський // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наук. праць. Вип. 435 : Правознавство. – Чернівці : Рута, 2008 р. - С. 58-62.
 13. Орловський О.Я. Пенсійне законодавство України : питання застосування і ефективності / О. Я. Орловський // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наук. праць. Вип. 478 : Правознавство. – Чернівці : Рута, 2008 р.- С. 54-57.
 14. Орловський О.Я. Концепція пенсійного страхування в Україні : необхідність вдосконалення та зміни / О. Я. Орловський // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наук. праць. Вип. 492 : Правознавство. – Чернівці : Рута, 2009 р. - С. 78-83.
 15. Орловський О.Я. Поняття й особливості пенсійних правовідносин / О. Я. Орловський // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наук. праць. Вип. 538 : Правознавство. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010 р. - С. 79-85.
 16. Орловський О.Я. Правова природа трансформації системи пенсійного забезпечення України / О. Я. Орловський // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 628 : Правознавство. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012 р. - С. 90-94.
 17. Орловський О.Я. Становлення та розвиток в Україні накопичувальної системи пенсійного страхування : теоретико-правовий аналіз / О. Я. Орловський // Науковий вісник Чернівецького університету Збірник наук. праць. Вип. 660 : Правознавство. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. - С. 87 - 92.
 18. Орловський О.Я. Правові критерії ефективності запровадження в Україні накопичувальної системи пенсійного забезпечення / О. Я. Орловський // Підприємництво, господарство і право. – 2013. - № 12. – С. 80-84.
  Тези конференцій:
 1. Орловський О.Я. Особливості реалізації трудових прав та обов’язків працюючими співвласниками в акціонерному товаристві / Орловський О. Я. // Науково-практична конференція “Актуальні проблеми науки трудового права в сучасних умовах ринкової економіки”. – м. Сімферополь, 19-20 травня 2003 р. – С.117-120.
 2. Орловський О.Я. Право громадян на соціальний захист у світлі пенсійної реформи в Україні / Орловський О.Я. // Матеріали науково – практичної конференції “Наука і освіта” 2005 - Том 46 “Право” . – м.Дніпропетровськ. - 7 - 21 лютого 2005 р.- С.33 - 35.
 3. Орловський О.Я. Юридичні гарантії реалізації трудових працюючих власників / Орловський О.Я. // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення: до 80 річчя проф.Р.І. Кондратьєва: Збірник наукових праць. – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління і права, 2007. – С.69.
 4. Орловський О.Я. Пенсійна реформа в Україні: здобутки та проблеми / Орловський О. Я. // Соціально-захисна діяльність держави в умовах ринкових відносин: Матеріали науково-практичної конференції; м. Чернігів, 31 травня – 2 червня 2007р. – С. 39-42.
 5. Орловский О.Я. Общетеоретические и прикладные проблемы конкретизации категории «социальный риск» в законодательстве Украины о социальном обеспечении / Орловський О.Я. // Международный симпозиум: Проблемы законодательной конкретизации понятия и содержания договора страхования гражданской ответственности ( Геленджик, 27-28 сентября). - 2007 г. – С.563-574.
 6. Орловский О.Я. Правотворческие ошибки в праве социального обеспечения / Орловський О.Я. // Правотворческие ошибки: понятие, виды, практика и техника устранинения в постсоветских государствах: материалы Международного научно-практического круглого стола (29-30 мая 2008 года) / под ред. В.М. Баранова, И.М. Мацкевича. –М.: Проспект, 2009. – С.862-870.
 7. Орловський О.Я. Пенсійні правовідносини у новій моделі соціального забезпечення України / О. Я. Орловський // Напрями вдосконалення правового регулювання суспільних відносин : Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 27-28 грудня 2011 року. – Київ : у 2-х томах. – К. : Центр правових наукових досліджень, 2011. – Т.1. – С. 82-84.
 8. Орловський О.Я. Сутнісні зміни у праві соціального забезпечення: вимоги сьогодення / Орловський О. Я. // Сучасні проблеми правової системи України: збірник матеріалів 2-ї Міжнародної конференції наук.-практ. конф. (28 жовтня 2010 р., м. Київ) / Київський ун-т. права НАН України; [редкол. : Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Чернецька О.В. та інш.]. – Випуск 2. – К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2010. – С.215-216.
 9. Орловський О.Я. Правова природа страхових внесків у накопичувальній системі пенсійного страхування / Орловський О. Я. Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції «Дев’яті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 12-13 листопада 2009 року): У 4-х частинах. – Частина друга: «Конституційне право. Адміністративне право. Фінансове право. Інформаційне право. Земельне право. Аграрне право. Екологічне право. Природо ресурсне право. Трудове право та право соціального забезпечення». – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2010. – С.218-220.
 10. Орловський О.Я. Право на соціальний захист в сучасних умовах: деякі підходи до розуміння / Орловський О.Я. // Перші юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам’яті Є.В. Васьковського: матеріали Міжнародної науково-праткичної конференції (м. Одеса, 15-16 квітня 2011 р.). – Одеса: Астропринт, 2011. – С.522-526.
 11. Орловський О.Я. Новітні тенденції у праві соціального забезпечення / Орловський О. Я. // Теорія та практика сучасного права: вектори розвитку: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (16-17 березня 2011 р., м. Київ). – Київ: у 3-х томах. – К.: Центр правових наукових досліджень, 2011. – Т.2. – 54-56.
 12. Орловський О.Я. Соціальна захищеність працівників як критерій ефективності проекту Трудового кодексу / Орловський О. Я. // Збірник тез за результатами круглого столу з обговорення проекту Трудового кодексу України (м. Хмельницький, 27 травня 2011 року). / За ред.. к.ю.н., доц.. А.В. Андрушко, к.ю.н. О.А. Ситницької. – Хмельницький: Хмельницький університет управління і права, 2011. – С. 16-22.
 13. Орловський О.Я. Проблеми реалізації інтересів учасників соціально-забезпечувальних відносин на сучасному етапі: міжнародний досвід і українська перспектива / О. Я. Орловський // Проблеми правового забезпечення інтересів суб’єктів трудового права в умовах реформування трудового законодавства : Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції, 30 вересня-1 жовтня 2011 року / За ред.. к.юн. доц.. А.В. Андрушко, к.ю.н.Ситницької. – Хмельницький: Хмельницький університет управління і права, 2011. – С. 94-97.
 14. Орловський О.Я., Боднарук М. І. Справедливість як принцип права соціального забезпечення / О. Я. Орловський, М. І. Боднарук // ІV Міжнародна науково-теоретична конференція: «Філософські, методологічні, соціологічні та психологічні проблеми права», Чернівці 28-29 травня 2011 року.
 15. Орловський О.Я. Проблемні питання запровадження накопичувальної системи пенсійного забезпечення / О. Я. Орловський // Актуальні проблеми регулювання відносин у сфері праці і соціального забезпечення : тези доповідей та наукових повідомлень учасників ІІІ міжнародної науково-праткичної конференції, 7-8 жовтня 2011 року / За ред.. к.ю.н. доц. В.В. Жернакова. – Харків : Кросроуд, 2011. - С. 458-462.
 16. Орловський О.Я. Симбіоз публічних та приватних начал у накопичувальній системі пенсійного забезпечення в Україні / О. Я. Орловський // Людина і закон : публічно-правовий вимір : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «VII Прибузькі юридичні читання», 25-26 листопада 2011 року / За ред.. С.В. Ківалова, В.О. Тулякова, О.В. Козаченка. – Миколаїв : Іліон, 2011. – С. 278-280.
 17. Орловський О.Я. Проблемні питання законодавства України про пенсійне забезпечення / О. Я. Орловський // Тенденції та пріоритети реформування законодавства України : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 28 грудня 2011 року. – Запоріжжя : Запорізька міська громадська організація «Істина», 2011. - С. 100-103.
 18. Орловський О.Я. Правові проблеми формування нової моделі пенсійного забезпечення України / О. Я. Орловський // Проблеми вдосконалення правового забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина : Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 17-18 листопада 2012 р. – К. : Центр правових наукових досліджень, 2012. – С. 110-112.
 19. Орловський О.Я. Правовий аналіз дискусійних моментів пенсійної реформи 2011 року в Україні // О .Я. Орловський // Формування правової держави в Україні : проблеми та реалії : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 23-24 листопада 2012 року. – у з -х частинах. – Запоріжжя : Запорізька міська громадська організація «Істина», 2012. – Ч. ІІ. – С. 43-45.
 20. Орловський О.Я. Соціально-страхова природа пенсійних правовідносин у контексті нової моделі соціального забезпечення / О. Я. Орловський // Актуальні проблеми приватного та публічного права: монографія / Н.Д. Гетьманцева, Т.М. Ворлощенко, І.Г. Козуб та ін..; відп. ред. Н.Д. Гетьманцева. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т., 2012. – С.100-129.
 21. Орловський О.Я. Об’єктивна зумовленість поєднання приватно-публічного регулювання у новій моделі накопичувального пенсійного страхування в Україні / О. Я. Орловський // Людина, суспільство, держава: Матеріали міжнародної наукової конференції «VІІІ Прибузькі юридичні читання», 23-24 листопада 2012 року / Відп. ред. д-р юрид. наук, доц. О.В. Козаченко. – Миколаїв: Іліон, 2012. – С. 284-285.
 22. Орловський О.Я. Запровадження накопичувальної системи як передумова ефективності пенсійної реформи в Україні / О. Я. Орловський // Актуальні проблеми трудового права і права соціального забезпечення: тези доп. та наук. повідомл. учасн. V Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 27-28 верес. 2013 р.) / за ред.. В.В. Жернакова. – Х.: Право, 2013. – С. 476-479.
 23. Орловський О.Я. Механізм правового захисту пенсійних накопичень / О. Я. Орловський // Актуальні проблеми юридичної науки : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Дванадцяті осінні юридичні читання», (Хмельницький, 8 - 9 листопада 2013 р.) : [у 4-х част.]. – Частина третя. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2013. – С. 178-180.
 24. Орловський О.Я. Основні підходи до сучасного розуміння сутності пенсійних правовідносин / О. Я. Орловський : матеріали ІV Міжнародної науково-практичній конференції «Правові відносини : проблеми теорії та практики» ( Київ, 15 листопада 2013 року) / Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – С. 146-150.
 25. Орловський О.Я. Закономірності співвідношення приватних та публічних засад у правовідносинах у сфері соціального забезпечення / О. Я. Орловський : Духовні засади сучасного право генезису : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «ІХ Прибузькі юридичні читання», 29-30 листопада 2013 р. / відп. ред.. д-р юрид. наук, проф. С.В. Ківалов. – Миколаїв : Іліон, 2013. - Національний університет «Одеська юридична академія», Миколаївський інститут права. – Миколаїв, 2013. – С. 216-218.
 26. Орловський О.Я. Соціально-правовий та економічний розвиток України : від антагоністичності до симбіозу / О.Я. Орловський // Стан та перспективи розвитку юридичної науки : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпропетровськ : ГО «Правовий світ», 2014. – С. 32-35.
 27. Орловський О.Я. Право на соціальний захист як категорія загально соціального права / О.Я. Орловський // Поняття та категорії юридичної науки. Зб. наук. праць. Матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 лист. 2014 року) / за заг. ред.. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила. – К. : Ніка-Центр, 2014. – С. 340-343.
 28. Орловський О.Я. Трансформація способів правового регулювання як напрям розвитку сучасного права соціального захисту. // Проблеми кодифікації трудового законодавства України: тези допов.учасн.Всеукр.наук-практ.конференції (м.Київ, 26 квітня 2017 р.) – Київ: Прінт-Сервіс, 2017 – С. 252-254.
  Навчально-методичні посібники
 1. Орловський О. Я. Право соціального забезпечення : Методичні рекомендації / О. Я. Орловський. - Чернівці: Рута, 2003. – 79 с.
 2. Орловський О. Я. Трудове право України. Практикум. Загальна частина / О. Я. Орловський. – Чернівці : Рута, 2003. - 76 с.
 3. Орловський О. Я. Трудове право України. Практикум. Особлива частина / О. Я. Орловський. – Чернівці : Рута, 2003. - 90 с.
 4. Орловський О. Я., І. Г. Козуб, Н. Д. Гетьманцева, Я. А. Одовічена. Трудове право України : навч. – метод. посібник / Орловський О. Я., Козуб І. Г., Гетьманцева Н. Д. , Одовічена Я. А. – Чернівці : Чернівецький нац.. ун-т, 2015. – 216 с.
 5. Боднарук М. І., Орловський О. Я., Каптар Г. Г. Право соціального захисту України : навч.-метод. посібник / М. І. Боднарук, О. Я. Орловський, Г. Г. Каптар. - Чернівці : Чернівецький нац.. ун-т, 2015. – 184 с.