Список наукових праць доцента кафедри приватного права Волощенко Тетяни Миколаївни

Монографії:

 1. Підлубна Т.М.Право на захист цивільних прав та інтересів: монографія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 192 с.
  Статті та тези у фахових наукових виданнях:
 1. Підлубна Т.М. Критерії вибору способу захисту суб’єктивних цивільних прав та інтересів / Т.М.Підлубна // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 375: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2008. – С. 63-67.
 2. Підлубна Т.М. Поняття захисту суб’єктивних цивільних прав та інтересів / Т.М.Підлубна // Підприємництво, господарство і право. – № 9. – 2008. – С. 96-99.
 3. Підлубна Т.М. Самозахист як форма захисту суб’єктивних цивільних прав та інтересів / Т.М.Підлубна // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 43. – К.: Ін-т держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, 2009. – С. 365-372.
 4. Підлубна Т.М. Визнання права як спосіб захисту суб’єктивних цивільних прав та інтересів / Т.М.Підлубна // Підприємництво, господарство і право. – № 4. – 2009. – С. 77-80.
 5. Підлубна Т.М. Відшкодування збитків: теоретичні проблеми розуміння у сфері захисту цивільних прав та інтересів / Т.М.Підлубна // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 48. – К.: Ін-т держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, 2010. – С. 351-357.
 6. Підлубна Т.М. Нотаріальна форма захисту цивільних прав та інтересів / Т.М.Підлубна // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 522: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2010. – С. 67-71.
 7. Підлубна Т.М. Альтернативні форми захисту цивільних прав та інтересів в рамках судової форми захисту/ Т.М.Підлубна // Судова апеляція – 2010 – № 2. – С. 91 – 99.
 8. Підлубна Т.М. Зловживання правом як результат протиріччя «духу» права і «букви» закону / Т.М.Підлубна // Вдосконалення правового захисту прав та основних свобод людини і громадянина: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та аспірантів, 23 квітня 2010р. / М-во освіти і науки України, Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника; редкол.: В.А.Васильєва [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2010. – С. 18-21.
 9. Волощенко Т.М. Система спеціально-правових гарантій реалізації корпоративних прав акціонера / Т.М.Волощенко // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 52. – К.: Ін-т держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, 2011. – С. 36-42.
 10. Підлубна Т.М. Гарантії захисту прав та інтересів акціонерів /Т.М.Підлубна// Перші юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені памяті Є.В. Васьковського: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Одеса, 15-16 квітня 2011р. / відповід. ред. І.С.Казанфарова; ред..кол. І.С. Казанфарова, В.В. Валах, О.О.Нігреєва; Одес. нац. Ун-т ім.. І.І.Мечникова. – Одеса. – Астроспринт, 2011. – С. 133 – 137.
 11. Волощенко Т.М. Абстрактні збитки як захист законного інтересу / Т.М.Волощенко // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 53. – К.: Ін-т держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, 2011. – С. 294-301.
 12. Волощенко Т.М. Захист, гарантії та принципи захисту прав та інтересів акціонерів / Т.М.Волощенко // Актуальні проблеми приватного та публічного права: монографія / Н.Д. Гетьманцева, Т.М.Волощенко, І.Г.Козуб та ін..; відп.ред. Н.Д. Гетьманцева. – Чернівці: ЧНУ, 2012. – С. 154 – 179.
 13. Волощено Т.М. Порядок укладення договору у сфері телекомунікацій / Т.М.Волощенко// Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць, Чернівці: Рута, 2014 - №728. – С.74-78.
 14. Волощенко Т.М. Щодо питання правової природи договору у сфері надання телекомунікаційних послуг / Т.М.Волощенко // Міжнародна юридична науково-практична Інтернет-конференції на тему: «Проблеми взаємодії суспільства та держави у сучасному правовому просторі», 27 лютого 2014 року. – С.68 -71.
 15. Волощенко Т.М. Істотні умови договору про надання телекомунікаційних послуг. /Т.М.Волощенко// Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць, Чернівці: Рута, 2015. – Випуск 765. – С. 73-77.
 16. Волощенко Т.М. Інститут корпоративного договору: український та зарубіжний досвід /Т. М. Волощенко// Корпоративне право України та європейських країн: питання теорії та практики: Збірник наукових праць за матеріалами XV Міжнародної науково-практичної конференції (6-7 жовтня 2017 р., м. Івано-Франківськ) / НДІ приватного права і підприємництва ім. академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України; за ред. д-ра юрид. наук, акад. НАПрН України В.В. Луця. - Івано-Франківськ, 2017. - С.57-59.
  Навчально-методичні посібники
 1. Підлубна Т.М. Корпоративне право: навчальна програма дисципліни (за вимогами кредитно-модульної системи) / Т.М. Підлубна. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 75 с.
 2. Цивільне право (загальна частина): навчальна програма дисципліни (за вимогами кредитно-модульної системи) / Ю.П.Пацурківський, Т.М.Волощенко. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 75 с.
 3. Цивільне право (загальна частина) : методичні вказівки / Ю.П. Пацурківський, Т.М. Волощенко. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 98 с.
 4. Здійснення і захист цивільних прав та інтересів: навчально-методичний комплекс / Т.М. Волощенко, О.В. Кіріяк. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 52 с.