Список наукових праць асистента кафедри приватного права Пилипко Юлії Олександрівни

  Монографії:
  1. Корпоративне право України: проблеми теорії та практики : монографія / [В. А. Васильєва, А. В. Зеліско, В. В. Луць, Ю. О. Пилипко, І. Б. Саракун, Л. В. Сіщук та ін.]; за заг. ред. проф. В. А. Васильєвої; Нац. акад. правових наук України, Науково-дослід. ін-т приват, права і підприємн-ва ім. акад. Ф. Г. Бурчака, Лабораторія проблем корпорат. права ; ДВНЗ «Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника», Навчально-наук. юрид. ін-т. - Івано-Франківськ : Супрун В. П., 2017. - 612 с. - с.73-107.
    Статті у фахових наукових виданнях:
  1. Пилипко Ю. О. «Людська гідність» як принцип приватного права / Ю. О. Пилипко // Visegrad journal on human rights. – 2016. – №1, Part 2. – С.161-166.
    Матеріали конференцій:
  1. Пилипко Ю. О. Практика Європейського суду з прав людини щодо захисту прав акціонерів / Ю. О. Пилипко // Адаптація корпоративного законодавства України до права Європейського Союзу: Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науко-практичної конференції (30 вересня – 1 жовтня 2016 р., м. Івано-Франківськ) / НДІ приватного права і підприємництва ім. академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України; за ред. д-ра юрид. Наук, акад. НАПрН України В. В. Луця. – Івано-Франківськ, 2016. – С. 172-177.
  2. Пилипко Ю. О. Правова природа корпоративних актів / Ю. О. Пилипко // Корпоративне право України та європейських країн: питання теорії та практики: Збірник наукових праць за матеріалами XV Міжнародної науково-практичної конференції (6-7 жовтня 2017 р., м. Івано-Франківськ) / НДІ приватного права і підприємництва ім. академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України; за ред. д-ра юрид. наук, акад. НАПрН України В.В. Луця. - Івано-Франківськ, 2017. - С.177-181.