Список наукових праць доцента кафедри приватного права Козуб Ірини Георгіївни

Монографії та посібники:

 1. Козуб І. Г. Правове регулювання праці осіб зі зниженою працездатністю: монографія / І.Г. Козуб. – Чернівці, Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 152 с.
 2. Козуб І. Г. Про предмет трудового права України / І. Козуб // Актуальні проблеми приватного та публічного права: монографія / відп. ред. Н.Д. Гетьманцева. – Чернівці: Чернівецький нац. Ун-т, 2012. – С. 36 – 57.
 3. Гетьманцева Н. Д., Козуб І. Г. Трудове право України (загальна частина): навч. посібник / Н.Д. Гетьманцева, І.Г. Козуб. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 312 с.
 4. Гетьманцева Н. Д., Козуб І. Г. Трудове право України (Особлива частина). Навчальний посібник. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 504 с.
 5. Гетьманцева Н. Д., Козуб І. Г. Трудове право України: навч.-метод. посібник / Н.Д. Гетьманцева, І.Г. Козуб. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 136 с.
 6. Трудове право України: навч.- метод. посібник / О.Я. Орловський, І.Г. Козуб, Н.Д. Гетьманцева, Я.А. Одовічена. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 216 с.
  Статті у фахових наукових виданнях та тези конференцій:
 1. Козуб І. Г. Право інваліда на працю як природне право та конституційний принцип / І. Козуб // Юридична Україна. – 2007. – № 11 (59). – С.52 – 57.
 2. Козуб І. Г. Законодавче регулювання праці осіб зі зниженою працездатністю / І. Козуб // Науковий вісник Чер. універ.: Збірник наук. Праць. – Чернівці: «Рута», 2007. – Вип. 385. Правознавство. – С. 45 – 48.
 3. Козуб І. Г. Доцільність використання терміну «інвалід» та інших термінів, що використовуються в національному законодавстві для означення осіб із зниженою працездатністю / І. Козуб // Науковий вісник Чер. універ.: Збірник наук. Праць. – Чернівці: «Рута», 2008. – Вип. 435. Правознавство. – С. 48 – 52.
 4. Георгіца А. З., Козуб І. Г. Гарантії права на працю при працевлаштуванні, що надаються особам із зниженою працездатністю / А.З. Георгіца, І.Г. Козуб // Науковий вісник Чер. універ: Збірник наук. праць. Вип. 474. Правознавство. – Чернівці. «Рута», 2008. – С.61 – 65.
 5. Гетьманцева Н. Д., Козуб І. Г. Закон України «Про зайнятість населення»: проблеми застосування / Н.Д. Гетьманцева, І.Г. Козуб // Юридична Україна. – 2009. - № 8. – С. 71 – 74.
 6. Козуб І. Г. Конституційне право на працю осіб із зниженою працездатністю / І. Козуб // Юридична Україна. – 2009. – № 5. – С. 77 – 82.
 7. Козуб І. Г. Гарантії права на працю осіб із зниженою працездатністю при припиненні трудових правовідносин / І. Козуб // Підприємництво, господарство, право. – 2009. – № 7. – С. 93 – 97.
 8. Гетьманцева Н. Д., Козуб І. Г. Засіб, спосіб і форма захисту трудових прав / Н.Д. Гетьманцева, І.Г. Козуб // Адвокат. – 2009. - № 11. – С. 42 – 37.
 9. Козуб І. Г. Працездатність і здатність до роботи: розмежування понять / І. Козуб // Юридична Україна. – 2009. – № 9. – С. 70 – 73.
 10. Козуб І. Г. Природа права на працю осіб із зниженою працездатністю / І. Козуб // Підприємництво, господарство, право. – 2009. – № 10. – С. 122 – 125.
 11. Козуб І. Г. Трудова правоздатність осіб із зниженою працездатністю / І. Козуб //Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2009. – Вип. 45. – С.349 – 352.
 12. Козуб І. Г. Права людини чи інваліда? / І. Козуб //Право України. – 2010. – № 1. – С. 122 – 127.
 13. Козуб І. Г. Особливості трудової дієздатності осіб зі зниженою працездатністю / І. Козуб // Право України. – 2010. – № 9. – С. 275 – 280.
 14. Гетьманцева Н. Д., Козуб І. Г. Праводієздатність професійних спілок / Н.Д. Гетьманцева, І.Г. Козуб // Право України. – 2010. - № 12. – С.115 – 123.
 15. Козуб І. Г. До питання судового захисту трудових прав / І. Козуб // Адвокат. – 2010. – № 12. – С. 16 – 21.
 16. Козуб І. Г. Джерела і форми трудового права: розмежування понять / І. Козуб // Юридична Україна. – 2011. – № 1. – С. 56 – 60.
 17. Козуб І. Г. Місце трудового права в системі права України / І. Козуб // Юридична Україна. – 2011. – № 2. – С. 57 – 61.
 18. Козуб І. Г. Щодо визначення поняття «міжнародно-правові стандарти у сфері праці» / І. Козуб // Підприємництво, господарство, право. – 2011. – № 2. – С. 34 – 37.
 19. Козуб І. Г. Наслідки визнання фізичної особи – суб’єкта трудового права недієздатною / І. Козуб // Форум права. – 2011. - № 2. – С. 417 – 425 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.nbu.gov.ua/e-journals/FP/2011-2/11kigtpn.pdf
 20. Козуб І. Г. Про деякі аспекти сутності права на працю / І. Козуб // Право України. – 2012. – № 7. – С. 215 – 220.
 21. Гетьманцева Н. Д., Козуб І. Г. Про деякі аспекти змісту трудового договору / Н.Д. Гетьманцева, І.Г. Козуб // Підприємництво, господарство, право. – 2012. – № 2. – С. 101 – 104.
 22. Козуб І. Г., Довгань В. М. Умови праці та умови трудового договору: розмежування понять / І.Г. Козуб, В.М. Довгань // Підприємництво, господарство, право. – 2012. – № 3. – С. 39 – 41.
 23. Козуб І. Г. Умова про оплату праці як одна з умов трудового договору / І. Козуб // Підприємництво, господарство, право. – 2013. - № 3. – С. 59 – 63.
 24. Козуб І. Г. Конституційні принципи трудового права / І. Козуб // Підприємництво, господарство, право. – 2013. - № 4. – С. 150 – 154.
 25. Гетьманцева Н. Д., Козуб І. Г. Щодо віднесення трудового колективу до суб’єктів трудового права / Н. Д. Гетьманцева, І. Г. Козуб // Форум права. – 2009. – № 3. – С. 167–173 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-3/09gndctp.pdf
 26. Гетьманцева Н. Д., Козуб І. Г. Закон України «Про колективні договори і угоди» потребує змін / Н. Гетьманцева, І. Козуб // Підприємництво, господарство і право. – 2010. - №3. – С. 48 – 51.
 27. Козуб І. Г. Деякі суб'єкти, що забезпечують реалізацію прав працівників / І. Г. Козуб // Науково-практична Інтернет-конференція "Модернізація правових інститутів: вимоги часу" (8 грудня 2016 р.). Секція 3. – [Електронний ресурс]. - Режим доступу:http://www.legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1380%3A301116-16&catid=168%3A3-1216&Itemid=209&lang=en
 28. Козуб І. Г. Практичні проблеми укладення учнівського договору / І. Г. Козуб // Юридична Україна. - 2017. - №1. – С.57-63.
 29. Козуб І. Г. Теоретико-правові аспекти принципу заборони примусової праці / І. Г. Козуб // Юридична Україна. - 2016. - №9-10. – С.72-79.
  Навчально-методичні посібники
 1. Тарануха В.П., Трунова Г.А., Козуб І.Г. Основи римського цивільного права: навч. програма / В.П. Тарануха, Г.А. Трунова, І.Г. Козуб. - Чернівці: Рута, 2010. – 64с.
 2. Гетьманцева Н.Д., Козуб І.Г. Охорона праці: навч. програма та метод. вказівки / Н.Д. Гетьманцева, І. Г. Козуб. – Чернівці: Рута, 2012. – 48 с.
 3. Козуб І.Г. Основи римського цивільного права: Навчальна програма та метод. вказівки / І.Г. Козуб. - Чернівці: Рута, 2012. – 112 с.
 4. Козуб І.Г. Основи римського цивільного права: метод. рекомендації / І.Г. Козуб. – Чернівці: Рута, 2012. – 104 с.