Список наукових праць асистента кафедри приватного права Галкевича Сергія Вікторовича

    Статті у фахових наукових виданнях:
    1. Галкевич С. В. Деліктні зобов'язання у праві Стародавнього Риму / С. В. Галкевич // ... – С.82 – 84.
    2. Галкевич С. В. Основні категорії цивільного деліктного права / С. В. Галкевич // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Юридичні науки. Випуск 3. Том 1. - Херсон, 2017. – С.78-82.
    3. Галкевич С. В. / С. В. Галкевич // Корпоративне право України та європейських країн: питання теорії та практики [текст]: Збірник наукових праць за матеріалами XV Міжнародної науково-практичної конференції (6-7 жовтня 2017 р., м. Івано-Франківськ) / НДІ приватного права і підприємництва ім. академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України; за ред. д-ра юрид. наук, акад. НАПрН України В.В. Луця. - Івано-Франківськ, 2017. - С.65-68.