Список наукових праць доцента кафедри приватного права д.ю.н. Бутирського Андрія Анатолійовича

Монографії:

 1. Бутирський А. А. Заходи щодо відновлення платоспроможності боржника як шлях подолання банкрутства: монографія. / А. А. Бутирський. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2008. – 180 с.
 2. Бутирський А. А. Моделі вирішення господарських спорів у країнах Східної Європи: монографія. / А. А. Бутирський. – Чернівці: Прут, 2013. – 388 с.
 3. ​Butyrskyi A. Economic (commercial) disputes resolution in East European countries : monograph / A. Butyrskyi. - Chernivtsi : Chernivtsi National Universitv, 2016. — 216 p.
  Статті у фахових наукових виданнях та тези у конференціях:
 1. Бутирський А. А. Про деякі проблемні питання, що виникають при введенні мораторію на задоволення вимог кредиторів // Санація та банкрутство. – 2004. - № 1. – С. 51-54.
 2. Бутирський А. А. Залік зустрічних однорідних вимог у процесі банкрутства як спосіб погашених вимог кредиторів // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 27. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2005. – С. 335-341.
 3. Бутирський А. А. Засоби щодо відновлення платоспроможності боржника: історичний аспект// Санація та банкрутство. – 2005. - № 4. – С. 105-110.
 4. Бутирський А. А. Наслідки пропуску строку для пред’явлення кредиторських вимог// Тези доповідей Всеукраїнського семінару – практикуму з питань застосування законодавства про банкрутство (Харків, 23-25 листопада 2005 р.) – Харків, 2005. – С. 44-45.
 5. Бутирський А. А. Особливості задоволення вимог окремих кредиторів у процедурі банкрутства // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 28. – К.: Ін-т держави і права ім..В.М. Корецького НАН України, 2005. – С. 358-366.
 6. Бутирський А. А. Податкові органи як кредитори у справах про банкрутство // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Наука і життя: українські тенденції, інтеграція у світову наукову думку” (м. Київ, 20-25 квітня 2005 р.) – Київ, 2005. - С. 42-44.
 7. Бутирський А. А. Правова природа засобів відновлення платоспроможності боржника // Вісник господарського судочинства. – 2006. - № 3. – С. 190-196.
 8. Бутирський А. А. Правове регулювання відмови від виконання договорів боржника у процедурах банкрутства // Вісник господарського судочинства. – 2005. - № 6. – С. 154-159.
 9. Бутирський А. А. Правове регулювання мораторію та заліку у процедурах банкрутства за законодавством США // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Дні науки - 2005”. Том 28. Юридичні науки (м. Дніпропетровськ, 15-27 квітня 2005 р.). – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – С. 69-71.
 10. Бутирський А. А. Правовий аналіз інституту мораторію на задоволення вимог кредиторів у зарубіжних країнах: компаративний підхід // Санація та банкрутство. – 2005. - № 3. – С. 148-154.
 11. Бутирський А. А. Присікальний строк для пред’явлення кредиторських вимог у процедурі банкрутства // Санація та банкрутство. – 2006. - № 1. – С. 112-116.
 12. Бутирський А. А. Про деякі проблемні питання, що виникають при відмові керуючого санацією від виконання договорів боржника // Матеріали Всеукраїнського семінару-практикуму з питань застосування законодавства про банкрутство (м. Севастополь, 12-13 травня 2005 р.). – Севастополь, 2005. – С. 62-63.
 13. Бутирський А. А. Спростування угод у процедурах банкрутства як засіб відновлення платоспроможності боржника // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 29. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2005. – С. 398-404.
 14. Бутирський А. А. Правовий статус третіх осіб за Кодексом адміністративного судочинства України (стаття) // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. – Вип. 427. Правознавство. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 73-76.
 15. Бутирський А. А. Правове регулювання участі громадян в адміністративному процесі за Кодексом адміністративного судочинства України // Материали за IV международна научна практична конференция «Бъдещето проблемите на световната наука - 2008», - 17-25 декември 2008. - Закон. Държавна администрация. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД. – С.14-16.
 16. Бутирський А. А. Про деякі проблемні питання касаційного провадження в адміністративному судочинстві // Materialy IV Miedzynarodnej naukowi-praktycznej konferencji "Perspektywiczne opracowania nauki i techniki - 2008" (07-15 listopada 2008 roku). Volume 9. Historia. Pravo. Panstwowy zarzad.: Przemysl. Nauka i studia. - str. 42-43.
 17. Бутирський А. А. До проблемних питань визначення підвідомчості справ адміністративним судам // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 45. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2009. – 668 с. – 253-257.
 18. Бутирський А. А. Функції адміністративного судочинства: поняття та види // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. – Вип. 492. Правознавство. – Чернівці: Рута, 2009. – С. 96-99.
 19. Бутирський А. А. Відвід судді за Господарським процесуальним кодексом України: проблеми застосування // Материали за VІ международна научна практична конференция «Последните научни постижения - 2010», - 17-25 март 2010. - Закон. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД. – С.73-75.
 20. Бутирський А. А. Деякі проблеми українського господарського процесу з позицій законодавства Молдови // Порівняльно-правові дослідження. – 2010. – №1. – С.94-99.
 21. Бутирський А. А. Земельні спори – кому вирішувати? // Матеріали VВсеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю. Вивчення та впровадження в Україні іноземного досвіду удосконалення діяльності органів влади. – Полтава, 2010 – С. 23-25.
 22. Бутирський А. А. Моральні чинники у здійсненні прав сторонами у господарському процесі // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Моральні основи права. – м. Івано-Франківськ, 2010. – С. 369-372.
 23. Бутирський А. А. Строки розгляду справ за господарським процесуальним кодексом України // Материалы международной научно-практической конференции. Современные проблемы и пути их разрешения в науке, транспорте, производстве и образовании 2010. – Том. 21. Юридические и политические науки. – Одесса, 2010. – С. 37-39.
 24. Бутирський А. А. Правове регулювання принципів здійснення правосуддя в адміністративному та господарському судочинстві // Судова апеляція. – 2010. - №2. – С. 33-40
 25. Бутирський А. А. Альтернативні способи вирішення спорів (на прикладі законодавства Республіки Білорусь) // Порівняльно-правові дослідження. – 2010. – №2. – С.112-116.
 26. Бутирський А. А. Правовий статус економічного суду Республіки Молдова // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 50. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2010. – 772 с. – 364-370.
 27. Бутирський А. А. Визнання права власності на самочинно збудоване нерухоме майно у господарських правовідносинах: проблеми застосування // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. – Вип. 533. Правознавство. – Чернівці: Рута, 2010. – С. 56-60.
 28. Бутирський А. А. Подання відзиву на позов у господарському процесі: проблеми застосування // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Теорія та практика сучасного права: вектори розвитку. – м. Київ, 16-17.03.2011. – С. 8-9.
 29. Бутирський А. А. Про проблемні питання щодо витребування доказів господарським судом // Материалы международной научно-практической конференции. Современные направления теоретических и прикладных исследований 2011. – Том. 17. Юридические и политические науки. – Одесса, 15-28.03.2011. – С. 56-57.
 30. Бутирський А. А. Зустрічний позов у господарському процесі: проблеми застосування // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Правова система: вітчизняні та світові виміри. – м. Київ, 19-20.04.2011. – С. 11-12.
 31. Бутирський А. А. Компенсація за порушення права на судочинство в розумний строк у Російській Федерації (на прикладі арбітражних судів) // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Сучасні тенденції розвитку правової системи України. Том 2. – м. Харків, 23-24.04.2011. – С. 10-12.
 32. Бутирський А. А. Захист прав фізичних осіб у господарському процесі // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Міжнародні та національні механізми захисту прав людини: виклики сьогодення. – м. Донецьк, 08.04.2011. – С. 60-61.
 33. Бутирський А. А. Підготовка справи до розгляду як важлива складова господарського процесу // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Актуальні питання сучасних державотворчих та правотворчих процесів. – м. Запоріжжя, 24.02.2011. – С. 85-86.
 34. Бутирський А. А. Вирішення господарських спорів в республіці Білорусь // Порівняльно-правові дослідження. – 2011. – №1. – С.241-246.
 35. Бутирський А. А. Особливості прийняття та змісту рішення господарського суду у Республіці Білорусь // Матеріали IV міжнародної науково-теоретичної конференції. Філософські, методологічні, соціологічні та психологічні проблеми права. – м. Чернівці , 28-29.05.2011. – С. 794-797.
 36. Бутирський А. А. Судова система Республіки Болгарія: зміст та особливості // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 53. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2009. – 704 с. – 175-180.
 37. Бутирський А. А. Зміст та особливості судової системи Румунії // Судова апеляція. – 2011. - №3. – С. 115-119.
 38. Бутирський А. А. Порядок пред’явлення та розгляду колективних позовів за законодавством Болгарії // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Правовий вимір сучасних реформаційних процесів в Україні”. – Львів, 21-22.10.2011 – С. 49-50.
 39. Бутирський А. А. Правове регулювання вирішення торгових спорів у Республіці Болгарія // Вісник господарського судочинства. – 2011. – №6. – С. 138-144
 40. Бутирський А. А. Особливості касаційного перегляду за цивільним процесуальним законодавством Румуні // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Права людини: проблеми забезпечення, реалізації та захисту. – м. Запоріжжя, 24.02.2012. – С. 12-13.
 41. Бутирський А. А. Загальні положення щодо вирішення комерційних спорів у Румунії // Вісник господарського судочинства. – 2012. – №1. – С. 114-119.
 42. Бутирський А. А. Про деякі проблемні питання, які виникають при застосуванні ст. 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції на тему: “Проблеми правосуддя в Німеччині, Україні та Росії”. – м.Київ, 16-17.06.2011 року // Санація та банкрутство. – 2011. - №3-4. – С. 97-98.
 43. Бутирський А. А. Правовий статус арбітражних судів та їх місце в судовій системі Російської Федераці // Судова апеляція. – 2011. - №4. – С. 105-111.
 44. Бутирський А. А. Конституційно-правові основи організації судової влади у Республіці Словаччина // Судова апеляція. – 2012. - №1. – С. 42-47.
 45. Бутирський А. А. Про деякі проблемні питання оскарження ухвал суду першої інстанції в апеляційному порядку у господарському процесі // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Способи забезпечення реалізації та захисту прав людини у контексті євро інтеграції України”. – Одеса, 20-21 липня 2012. – С. 54-55.
 46. Бутирський А. А. Особливості вирішення цивільних спорів у Польщі // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 56. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2012. – 668 с. – 261-266.
 47. Бутирський А. А. Судова система Польщі: вчора і сьогодні // Судова апеляція. – 2012. - №2. – С. 125-132
 48. Бутирський А. А. Особливості вирішення економічних спорів у Російській Федерації // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. – Вип. 618. Правознавство. – Чернівці: Рута, 2012. – С. 77-81.
 49. Бутирський А. А. Еволюція вирішення господарських спорів в Словацькій Республіці // Публічне право. – 2012. - № 4. – С. 293-299.
 50. Бутирський А. А. Реалізація принципу спеціалізації в судовій системі України // Вісник господарського судочинства. – 2012. – № 6. – С. 195-200.
 51. Бутирський А. А. Гарантії права людини на життя // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Право на життя: аспекти реалізації. – м. Чернівці, 23-24.11.2012. – С. 20-24.
 52. Бутирський А. А. Реалізація принципу «живого права» у суддівській діяльності // Ерліхівський збірник. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Випуск 6. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012, - 200 с. – С. 147–148.
 53. Бутирський А. А. Господарський спір як підстава розмежування компетенції між господарськими та адміністративними судами // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Серія «Право». – Вип. 21. – Ч. 1. – Т. 2 – Ужгород, 2012. – С. 12-15.
 54. Бутирський А. А. Хозяйственный спор: правовая природа и виды // Олардың ғылым жаршысы (Казахстан). – 2013. – № 9. – С. 76-82.
 55. Бутирський А. А. Классификация моделей разрешения хозяйственных (коммерческих) споров в странах восточной Европы // Закон и жизнь (Молдова). – 2013. – № 8/2. – С. 104-107.
 56. Бутирський А. А. История возникновения и развития хозяйственного судопроизводства в Украине // Закон и жизнь (Молдова). – 2013. – № 11/3. – С. 33-37.
 57. Бутирський А. А. Features of the judicial system Federal Republik of Germany // Wrażliwość regionu na zmiany (Польща). – 2013. – С. 204–214.
 58. Бутирський А. А. Теоретические подходы к понятию хозяйственного спора // Современный научный вестник (Россия). – 2013. – № 11. – С. 72-78.
 59. Бутирський А. А. До питання удосконалення підготовки справи до розгляду у господарському процесі // Вісник господарського судочинства. – 2014. – № 4. – С. 89-94.
 60. Бутирський А. А. Право судді на оскарження окремих актів // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Право на життя: аспекти реалізації. – м. Чернівці, 22-23.11.2013. – С. 20-23.
 61. Бутирський А. А. Models of economic disputes resolution in Eastern Europe Countries // Studium Europy środkowej i wschodniej (Польща). – 2014. – № 2 – С. 86–92.
 62. Бутирський А. А. Оскарження судових рішень у господарському процесі: проблеми застосування // Санація та банкрутство. – 2014. – № 3-4. – С. 224– 228.
 63. Бутирський А. А. Вирішення господарських спорів шляхом примирення // Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. – 2014. – № 4. – С. 12–15.
 64. Бутирський А. А. Третейський суд (арбітраж) у країнах Східної Європи // Санація та банкрутство. – 2015. – № 2. – С. 97– 109.
 65. Бутирський А. А. Розкриття доказів у господарському процесі // Проблеми розвитку науки господарського права і вдосконалення господарського законодавства. Матеріали круглого столу (м. Київ, 4 грудня 2015 р.) – К. : Вид-во Ліра-К, 2015. – С. 41-44. – 254 с.
 66. Бутирський А. А. General futures of Ukrainian bankruptcy legislation // Studium Europy środkowej i wschodniej (Польща). – 2015. – № 4 – С. 126–131.
 67. Бутирський А. А. Конкурс до Верховного суду: проблеми теорії та практики // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні: Матеріали Міжнародної наукової конференції (Чернівці, 26-27 жовтня 2017 р.). - Чернівці: Технодрук, 2017. - С.10-13.
  Навчально-методичні праці:
 1. Бутирський А. А. Правове регулювання банкрутства. Конспект лекцій. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 56 с.
 2. Бутирський А. А. Господарське право. Методичні рекомендації до курсу. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 64 с.
 3. Бутирський А. А. Господарське право Метод. вказівки до семінарських занять. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 32 с.
 4. Бутирський А. А. Господарське процесуальне право. Методичні рекомендації. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 84 с.