Список наукових праць асистента кафедри приватного права Пилипко Юлії Олександрівни

    Статті у фахових наукових виданнях:
    1. Пилипко Ю. О. «Людська гідність» як принцип приватного права / Ю. О. Пилипко // Visegrad journal on human rights. – 2016. – №1, Part 2. – С.161-166.
      Матеріали конференцій:
    1. Пилипко Ю. О. Практика Європейського суду з прав людини щодо захисту прав акціонерів / Ю. О. Пилипко // Адаптація корпоративного законодавства України до права Європейського Союзу: Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науко-практичної конференції (30 вересня – 1 жовтня 2016 р., м. Івано-Франківськ) / НДІ приватного права і підприємництва ім. академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України; за ред. д-ра юрид. Наук, акад. НАПрН України В. В. Луця. – Івано-Франківськ, 2016. – С. 172-177.