Список наукових праць доцента кафедри приватного права Гудими-Підвербецької Марії Мирославівни

Монографії:

 1. Гудима-Підвербецька М. М. Захист прав споживачів за договором про надання туристичних послуг: монографія / М. М. Гудима-Підвербецька. – Чернівці : Технодрук, 2015. – 288 с.
  Статті у фахових наукових виданнях:
 1. Гудима М. М. Застосування типових/ стандартних форм договорів про надання туристичних послуг в туристичній діяльності: аргументи pro і contra / М. М. Гудима // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : [зб. наук. статей]. – Івано-Франківськ, 2010. – Вип. ХХІІ. – С. 89–94.
 2. Гудима М. М. Проблеми законодавчого визначення поняття «турист» / М. М. Гудима // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : [зб. наук. статей]. – Івано-Франківськ, 2010. – Вип. ХХІІІ. – С. 118–126.
 3. Гудима М. М. Договірне врегулювання відносин туроператора та турагента / М. М. Гудима // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : [зб. наук. статей]. – Івано-Франківськ, 2010. – Вип. ХХІV. – С. 76–80.
 4. Гудима М. М. Право туриста на інформацію: недоліки законодавчого регламентування / М. М. Гудима // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : [зб. наук. статей]. – Івано-Франківськ, 2012. – Випуск ХХVІІІ. – С. 100–107.
 5. Гудима М. М. До питання про розмежування відповідальності туроператора та турагента / М. М. Гудима // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 6. – С. 49–52.
 6. Гудима М. М. Компенсація туристам моральної шкоди як форма відповідальності туроператора (турагента) за договором про надання туристичних послуг / М. М. Гудима // Право та педагогіка : [науково-методичний журнал]. – Чернівці, 2013. – С. 26–33.
 7. Гудима М. М. Найменування договору на туристичне обслуговування: традиція чи необхідність? / М. М. Гудима // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2013. – Серія: Право. – Випуск 23. – Частина I – Том 1. –C. 178–182.
 8. Гудима М. М. Способи захисту прав споживачів у разі порушення умови про строк договору про надання туристичних послуг / М. М. Гудима // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2013. – Серія: Юридичні науки. – Випуск 4. – Том 1. –C. 72–76.
 9. Гудима М. М. Значення неустойки для захисту прав споживачів туристичних послуг / М. М. Гудима, М. М. Гудима // Право та педагогіка : [науково-методичний журнал]. – Чернівці : «Місто», 2014. – С. 19–26.
 10. Гудима М. М. Загальне й особливе в юридичній відповідальності туроператора (турагента) за договором про надання туристичних послуг / М. М. Гудима // Підприємництво, господарство і право. – Київ. – 2014. – № 2. – С.6–9.
 11. Гудима М. М. Проблеми звільнення від відповідальності туроператора (турагента) за порушення умов договору про надання туристичних послуг/ М. М. Гудима // Юридичний вісник. – Одеса : Юридична література. – 2014. – № 3. – С.147–152.
 12. Гудима М. М. Відшкодування збитків: на що розраховувати туристу? / М. М. Гудима // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : зб. наук. статей. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. ХХХV. – С. 69–78.
 13. Гудима-Підвербецька М. М. Щодо трансплантації органів і тканин людині у вітчизняних реаліях : роздуми і пропозиції / М. М. Гудима-Підвербецька, М. М. Гудима // Право та педагогіка : [науково-методичний журнал]. – Чернівці : «Місто», 2016. – С. 13–22.
  Матеріали наукових конференцій:
 1. Гудима М. М. Співвідношення поняття «турист» та «споживач» / М. М. Гудима // Актуальні проблеми інформаційних технологій, економіки та права: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 23–24 березня. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2011. – Вип. 8. – С. 278–279.
 2. Гудима М. М. Деякі проблемні питання форми договору про надання туристичних послуг: правова природа туристичного ваучера / М. М. Гудима, М. М. Гудима // Проблеми становлення і розвитку правової системи України : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції : у 2 томах, 25–26 листопада. – Х. : ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2011. – Т. 2 – С. 16–18.
 3. Гудима М. М. Захист прав споживачів туристичних послуг: підхід до правового регулювання / М. М. Гудима // Права людини: проблеми забезпечення, реалізації та захисту: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції : в 4 ч., 24 лютого. – Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2012. – Ч. 3. – С. 24–26.
 4. Гудима М. М. Обмеження свободи договору в аспекті договору про надання туристичних послуг / М. М. Гудима // Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку (ІТЕП-2012) : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів : у 2 ч., 28–31 березня. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2012. – Вип. 9. – Ч. 2. – С. 155–156.
 5. Гудима М. М. Безвинна відповідальність надавача туристичних послуг: de jure та de facto / М. М. Гудима // Сучасна цивілістика : VII Міжнародна цивілістична наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених : тези доповідей, 30 березня / відпов. ред. д.ю.н., проф. Дрьомін В. М. – Одеса : Фенікс, 2012. – С. 63–65.
 6. Гудима М. М. Туроператор чи турагент: хто відповідальний перед туристом? / М. М. Гудима // Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини та громадянина : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і аспірантів, 27–28 квітня. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2012. – С. 58–60.
 7. Гудима М. М. До питання щодо ознак споживчих договорів / М. М. Гудима // Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку (ІТЕП-2013) : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів : 3–5 квітня. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2013. – Вип. 10. – С. 120–121.
 8. Гудима М. М. Кваліфікуючі ознаки правового статусу туриста / М. М. Гудима // Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку (ІТЕП-2014) : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів : 3–4 квітня. – Чернівці : Книги – ХХІІ, 2014. – Вип. 11. – С. 193–194.
 9. Mary Gudyma. Tourism: the Problem of Legal Definitionof the Term in Ukraine / M. Gudyma // Permanentná novelizácia právnych predpisov a jej vplyv na stbilitu právneho poriadku : medzinárodná virtuálna interdisciplinárna vedecká konferencia (march, 2010). – Bratislava, 2010. – P. 17.
  Навчально-методичні посібники
 1. Гудима М. М. Основи римського приватного права: навч.-метод. посібник. для студентів першого курсу напряму підготовки 6.030402 «Правознавство» денної форм навчання / М. М. Гудима. – Чернівці: ПП Гудима М. В., 2015. – 90 с.
 2. Гудима М. М. Цивільне право: Загальна частина у схемах і таблицях: навч.. посібник / М. М. Гудима. – Чернівці: ПП Гудима М. В., 2015. – 194 с.