Список наукових праць доцента кафедри приватного права Никифорака Володимира Михайловича

Монографії:

 1. Никифорак В. М. Договір страхування відповідальності / В. М. Никифорак. – Чернівці: Рута, 2002. – 248 с.
  Колективні монографії та підручники:
 1. Шевченко Я.М., Никифорак В.М., Дзера О.В., Луць В.В. та інші. Цивільне право України. Академічний курс: Підручник: У двох томах / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – Т. 2. Особлива частина. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003. – С.149-160 (408 с.).
 2. Шевченко Я.М., Никифорак В.М., Кучеренко І.М., Фурса С.Я. та інші. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004. – Ч.2. – С.189-198, 455-482 (896 с.).
 3. Шевченко Я.М., Никифорак В.М., Кучеренко І.М. та інші. Цивільне право України. Академічний курс: Підручник: У двох томах / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – Вид. 2-ге, доп. і перероб. – Т. 2. Особлива частина. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2006. – С.186-199 (520 с).
 4. Никифорак В.М. Страхування як спосіб захисту та відновлення законних прав та інтересів // Актуальні проблеми приватного та публічного права: монографія / Н.Д.Гетьманцева, Т.М.Волощенко, І.Г.Козуб та ін.; відп. ред. Н.Д.Гетьманцева. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – С.180-207.
 5. Никифорак В.М. Методологічні основи страхового права України // Сучасні проблеми приватного права: збірник наукових праць присвячених 80-ій річниці з Дня народження Ярославни Миколаївни Шевченко / відп. ред. Н.С.Кузнецова, Р.О.Стефанчук. – Київ: ВГО «Асоціація цивілістів України», – Кам’янець-Подільський, ТОВ «Друкарня «Рута», 2012. 464 с. – С.259-274.
  Статті у фахових наукових виданнях:
 1. Никифорак В. М. Поняття договору страхування відповідальності / В. М. Никифорак // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 48: Правознавство. – Чернівці: ЧДУ. – 1999. – С.68-71.
 2. Никифорак В. М. Поняття цивільно-правової відповідальності як об’єкта страхування / В. М. Никифорак // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 100: Правознавство. – Чернівці: Рута. – 2000. – С.41-44.
 3. Никифорак В. М. Страхування відповідальності перевізника / В. М. Никифорак // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 125: Правознавство. – Чернівці: Рута. – 2001. – С.46-49.
 4. Никифорак В. М. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів / В. М. Никифорак // Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 13. – К.: Ін-т держави і права НАН України. – 2001. – С.277-285.
 5. Никифорак В. М. Страхування цивільної відповідальності за якість продукції / В. М. Никифорак // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 131: Правознавство. – Чернівці: Рута. – 2002. – С.55-57.
 6. Никифорак В. М. Страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту / В. М. Никифорак // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. – Івано-Франківськ: Плай, 2002. – Випуск VIII. – С.51-54.
 7. Никифорак В. М. Види договору страхування відповідальності / В. М. Никифорак // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 154: Правознавство. – Чернівці: Рута. – 2002. – С.75-78.
 8. Никифорак В. М. Принцип суброгації в страхуванні / В. М. Никифорак // Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 21. – К.: Ін-т держави і права ім В.М.Корецького НАН України. – 2003. – С.260-265.
 9. Никифорак В. М. Особливості реалізації механізму страхування відповідальності в сфері космічної діяльності / В. М. Никифорак // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 187: Правознавство. – Чернівці: Рута. – 2003. – С.44-49.
 10. Никифорак В. М. Правова природа договору перестрахування / В. М. Никифорак // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 286: Правознавство. – Чернівці: Рута. – 2005. – С.71-75.
 11. Никифорак В. М. Договір про оплатне надання освітніх послуг / В. М. Никифорак // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Спецвипуск. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2005. – Т.1. – С.467-472.
 12. Никифорак В. М. Правова природа договору страхування / В. М. Никифорак // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 306: Правознавство. – Чернівці: Рута. – 2005. – С.58-62.
 13. Никифорак В. М. Джерела сучасного українського страхового права / В. М. Никифорак // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 311: Правознавство. – Чернівці: Рута. – 2006. – С.84-88.
 14. Никифорак В. М. Страхування відповідальності підприємств – володільців джерел підвищеної екологічної небезпеки / В. М. Никифорак // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 333: Правознавство. – Чернівці: Рута. – 2006. – С.84-88.
 15. Никифорак В. М. Страхування відповідальності при наданні професійних послуг / В. М. Никифорак // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 348: Правознавство. – Чернівці: Рута. – 2006. – С.65-69.
 16. Никифорак В. М. Сучасний стан обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів в Україні / В. М. Никифорак // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 478: Правознавство. – Чернівці: Рута. – 2008. – С.58-63.
 17. Никифорак В. М. Розподіл майна подружжя як спосіб вирішення сімейного спору / В. М. Никифорак // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 489: Правознавство. – Чернівці: Рута. – 2008. – С.61-67.
 18. Никифорак В. М. Нове дослідження про транснаціональні корпорації як учасників цивільно-правових відносин / В. М. Никифорак // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 44. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. – 2009. – С.733-735.
 19. Никифорак В. М. Страхування цивільно-правової відповідальності приватних нотаріусів в Україні / В. М. Никифорак // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 644: Правознавство. – Чернівці: Рута. – 2013. – С.76-81.
  Тези конференцій:
 1. Никифорак В. М. Страхування професійної відповідальності в Україні / В. М. Никифорак // Тези доповідей і наукових повідомлень науково-практичної конференції “Проблеми і перспективи розвитку та реалізації законодавства України”. – К.: Ін-т держави і права НАН України. – 2001. – С.68-70.
 2. Никифорак В. М. Правове становище учасників договору страхування цивільної відповідальності / В. М. Никифорак // Ерліхівський збірник. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Випуск 3. – Чернівці: Рута. – 2002. – С.131-133.
 3. Никифорак В. М. Поняття та особливості зобов’язання про надання послуг / В. М. Никифорак // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Динаміка наукових досліджень ’2004”. Том 5. Право. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С.26-27.
 4. Никифорак В. М. Особливості здійснення в Україні страхування відповідальності перевізника / В. М. Никифорак // Ерліхівський збірник. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Випуск 4-5. – Чернівці: Рута, 2005. – С.64-68.
 5. Никифорак В. М. Джерела сучасного українського страхового права / В. М. Никифорак // Право в системі соціальних норм: історико-юридичні аспекти. Матеріали ХІІІ історико-правової конференції (м. Чернівці, 20-22 травня 2005р.). – Чернівці: Рута, 2005. – С.211-217.
 6. Никифорак В. М. Проблемы законодательной конкретизации понятия и содержания договора страхования гражданской ответственности / В. М. Никифорак // Конкретизация законодательства как технико-юридический прием нормотворческой, интерпретационной, правоприменительной практики: Материалы Международного симпозиума (Геленджик, 27-28 сентября 2007 года) / Под ред. Доктора юридических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ В.М.Баранова. – Нижний Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2008. – С.516-525.
 7. Никифорак В. М. Правовий захист від страхового шахрайства / В. М. Никифорак // Науково-практична конференція «Формування правової держави в Україні. Проблеми і перспективи» (Тернопіль 11 квітня 2008 р.). – Тернопіль, 2009. – С.284-287.
 8. Никифорак В. М. Коллизии в страховом праве Украины / В. М. Никифорак // Правотворческие ошибки: понятие, виды, практика и техника устранения в постсоветских государствах: материалы Международного научно-практического круглого стола (29-30 мая 2008 года) / Под ред. В.М.Баранова, И.М.Мацкевича. – Москва: Проспект, 2009. – С.699-707.
 9. Никифорак В. М. Особливості правового режиму майна фактичного подружжя / В. М. Никифорак // Вдосконалення правового захисту прав та основних свобод людини і громадянина: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та аспірантів. / 23 квітня 2010 року. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2010. – С.89-92.
 10. Никифорак В. М. Принципи страхування / В. М. Никифорак // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми цивільного права» (м. Харків, 13-14 травня 2011 року). – Харків, 2011. – 622 с. – С.337-340.
 11. Никифорак В. М. Проблеми реалізації принципу суброгації у страхуванні / В. М. Никифорак // Міжнародна науково – практична конференція «Перші диспути з актуальних проблем приватного права», присвячені пам’яті Є.В.Васьковського, Одеса, 15-16 квітня 2011 р. – Одеса: Астропринт, 2011. – С.288-291.
 12. Никифорак В. М. Договір в концепції «живого права» Євгена Ерліха / В. М. Никифорак // Ерліхівський збірник. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Випуск 6. – Чернівці: Чернівецький національний ун-т, 2012. – С.97-101.
  Навчально-методичні посібники
 1. Никифорак В. М. Правове регулювання страхування в Україні: Навчально-методичний посібник / Укл. В.М.Никифорак. – Чернівці: ЧНУ, 2003. – 77 с.
 2. Никифорак В.М., Процьків Н.М. Цивільне право України (особлива частина): Плани семінарських занять / Укл.: доц. Никифорак В.М., доц. Процьків Н.М. – Чернівці: Рута, 2004. – 27 с.
 3. Никифорак В.М. Нотаріат України: Навчально-методичний посібник. – Чернівці: ЧНУ, 2004. – 48 с.
 4. Никифорак В.М., Процьків Н.М. Цивільне право України (особлива частина). Навчальний посібник. – Чернівці: Чернівецький національний університет, в-во «Зелена Буковина», 2011. – 320 с.